Leemgrond: kenmerken, voordelen en gebruik

23 september 2023
1,5 min leestijd

Leemgrond is een bijzonder en essentieel element in het Nederlandse landschap. Deze grondsoort, rijk aan klei en leem, komt voor in verschillende delen van het land en heeft een grote invloed op zowel de landbouw als de natuur. Door zijn unieke samenstelling en eigenschappen heeft leemgrond verschillende toepassingen en speelt het een belangrijke rol in het behoud van bodemgezondheid en waterbeheer.

Leemgrond ontstaat door geologische processen en kent verschillende soorten, elk met hun eigen kenmerken. De vorming van leemgrond is het resultaat van eeuwenlange afzettingen van klei- en leemdeeltjes, die bijdragen aan zijn karakteristieke structuur en samenstelling. Kennis van deze grondsoort helpt ons om een beter begrip te krijgen van het Nederlandse landschap en de rol van bodemsoorten in de duurzame ontwikkeling van ons land.

Belangrijke punten

 • Leemgrond is een belangrijke grondsoort in Nederland, rijk aan klei en leem, en heeft invloed op landbouw en natuur.
 • Door geologische processen ontstaan verschillende soorten leemgrond, elk met unieke kenmerken en eigenschappen.
 • Kennis van leemgrond draagt bij aan een beter begrip van het Nederlandse landschap en duurzame ontwikkeling.

Wat is leemgrond

Leemgrond is een grondsoort die bestaat uit een mengsel van zand, klei en organisch materiaal. Dit type grond is veel te vinden in verschillende delen van Nederland en kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals de landbouw, bouw en natuurbeheer.

Verschil tussen leem en klei

Leem en klei zijn beide grondsoorten, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen deze twee. Leem is voornamelijk een mengsel van zand, klei en organisch materiaal, terwijl kleigrond voornamelijk bestaat uit kleideeltjes en veel minder zand en organisch materiaal bevat. In vergelijking met kleigrond is leemgrond meestal beter doorlatend voor water en lucht.

Een ander belangrijk verschil tussen leem en klei is de korrelgrootte van de deeltjes in de grond. Kleideeltjes zijn doorgaans veel kleiner dan leemdeeltjes, waardoor kleigrond een meer compacte structuur en hogere waterretentie heeft dan leemgrond.

De ondergrond van leemgrond kan variëren tussen zandgrond en kleigrond, afhankelijk van de specifieke locatie en omstandigheden. Leemgrond kan nuttiger zijn dan zandgrond in sommige gevallen, omdat het beter voedingsstoffen en water kan vasthouden. Aan de andere kant kan leemgrond minder geschikt zijn in vergelijking met kleigrond voor bouwdoeleinden, omdat het minder stabiel en stevig is.

Grondsoorten zoals zandgrond, kleigrond en leemgrond hebben allemaal hun eigen unieke kenmerken en toepassingen. Om op een optimale manier gebruik te maken van de grondsoorten, is het belangrijk om de juiste grondsoort te kiezen voor je specifieke situatie en doel.

Leemgrond in Nederland

Leemgrond in Zuid-Limburg

Van de vele grondsoorten die in Nederland voorkomen is leemgrond er een van. In het bijzonder, Zuid-Limburg staat bekend om zijn vruchtbare en rijke bodem, wat grotendeels te danken is aan de aanwezigheid van leemgrond. De regio biedt een uitstekend leefgebied voor diverse planten- en diersoorten.

In tegenstelling tot andere, zanderige gronden, is leemgrond in Zuid-Limburg samengesteld uit een mengsel van klei, silt en zand, wat zorgt voor een betere waterretentie en voedingstoestand. Hierdoor kunnen planten beter gedijen en is er minder behoefte aan kunstmest en pesticiden.

Leemgrond in Zuid-Limburg kent verschillende kwaliteiten en eigenschappen, en kan variëren van lichte tot zware leem. De samenstelling en het waterhoudend vermogen van de bodem zijn afhankelijk van de verhouding tussen klei, silt en zanddeeltjes. Doorgaans komt er zwaardere leem voor in de lagere delen van de regio, terwijl lichtere leem gevonden wordt op hoger gelegen gronden.

Deze blog vind je wellicht ook interessant...

Uitleg over grondsoorten die in jouw tuin voor kunnen komen

Bestanddelen van leemgrond

Organiese materiaal

Leemgrond bestaat uit een combinatie van organiese en nie-organiese materiaal. In dit deel zullen we ons concentreren op het organiese materiaal. Organiese materiaal wordt gevormd door planten- en dierresten, zoals bladeren, stro en dode organismen. Dit materiaal wordt door organismen in de bodem, zoals bacteriën en schimmels, afgebroken. De afbraak is afhankelijk van de temperatuur, water, lucht en pH-waarde in de bodem. Organisme speelt een cruciale rol bij het stimuleren van het bodemleven en het verbeteren van de bodemstructuur.

Nie-Organiese Materiaal

Het nie-organiese materiaal in leemgrond bestaat uit mineralen en gesteenten. Dit materiaal komt voort uit de verweerde rotsen en is cruciaal voor de natuurlijke samenstelling van leemgrond. Het nie-organiese materiaal helpt bij het vasthouden van water en voedingsstoffen, wat van groot belang is voor plantengroei. Onder deze omstandigheden is de bodem in staat om de noodzakelijke hoeveelheid water vast te houden zonder zijn structuur te verliezen.

Mineralen in Leemgrond

Leemgrond bestaat uit een mengsel van klei, zand en silt. Deze mineralen bepalen de waterdoorlatendheid, voedingsstofvasthoudend vermogen en bodemstructuur.

 • Klei: Kleimineralen zijn voornamelijk afkomstig van verweerde rotsen en hebben het hoogste voedingsstofvasthoudend vermogen. Ze houden water en voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfor en kalium, vast. In aanwezigheid van lucht en water, kunnen kleimineralen bodemaggregaten vormen, wat leidt tot een betere bodemstructuur.
 • Zand: Zanddeeltjes zijn groter dan klei- en siltdeeltjes en bevatten meestal kwarts, dat niet geneigd is om te reageren met water of voedingsstoffen. Zand verbetert de waterdoorlatendheid van de bodem, maar heeft een lage voedingsstofvasthoudend vermogen vanwege de grootte en het gebrek aan reactievermogen.
 • Silt: Siltmineralen zijn middelgroot en zitten tussen klei en zand. Ze zijn voornamelijk afkomstig van natuurlijk verweerde aarde en dragen bij aan de waterdoorlatendheid en -vasthoudend vermogen van leemgrond.

Samenvattend, leemgrond is een complexe mix van organiese en nie-organiese materiaalcomponenten. De optimale verhouding van klei, zand en silt, evenals de aanwezigheid van de juiste hoeveelheid organiese materiaal, zorgt voor een vruchtbare bodem die gunstig is voor plantengroei.

Soorten leemgrond

Schrale leem

Schrale leem is een bodemsoort met relatief weinig klei en organisch materiaal. Deze grondsoort is doorgaans zanderig, waardoor het grondwater niet goed vastgehouden wordt. Ondanks de beperkte vruchtbaarheid, kan schrale leem goed bewerkt worden. Beplanting op schrale leem dient zorgvuldig te worden gekozen, omdat niet alle gewassen goed groeien op deze bodemsoort.

Vette leem

Vette leem heeft een hoger kleigehalte dan schrale leem en bevat meer organisch materiaal. Hierdoor is deze grondsoort vruchtbaarder dan schrale leem. Vette leem houdt beter grondwater vast, wat gunstig is voor de groei van planten. Echter, door het kleigehalte kan vette leem in natte omstandigheden moeilijker te bewerken zijn. Met de juiste bewerkingstechnieken en gewaskeuze kan vette leem uitstekend dienen voor landbouwdoeleinden.

Bogrond

Bogrond is een bijzonder type leemgrond, ontstaan uit langzaam vergane plantenresten in gebieden waar het grondwater hoog staat. Door het hoge gehalte aan organische stof kleurt deze grondlaag vaak donker. Bogrond is, net als vette leem, vruchtbaar en houdt goed water vast. Echter, door de aanwezigheid van moerassige gebieden, kan de toegankelijkheid beperkt zijn en het bewerken van de grond kan uitdagend zijn.

In elke leemgrond, schrale leem, vette leem en bogrond spelen grondlae en grondwater een belangrijke rol in de structuur en de eigenschappen van de bodem. Het balanceren van grondwater en de geschiktheid voor plantengroei is van groot belang bij het gebruik van deze leemgronden. Bewustzijn van de vruchtbaarheid en de bewerkbaarheid van de grond helpt bij het maken van de juiste keuzes voor landbouwpraktijken.

Leemgrond en waterbeheer

Leemgrond heeft unieke eigenschappen als het gaat om waterbeheer. In dit gedeelte zullen we bespreken hoe leemgrond van invloed is op de aspecten van waterbeheer, namelijk Water vasthouden en drainage. We zullen ook bekijken in hoeverre waterdamp, water en grondwater een rol spelen in deze processen.

Water vasthouden

Leemgrond staat bekend om zijn vermogen om water vast te houden. Dit komt door de fijne textuur en samenstelling, waardoor het water langer wordt vastgehouden dan andere soorten grond. Dit kan gunstig zijn voor planten en gewassen die op leemgrond groeien, omdat ze toegang hebben tot water in drogere periodes.

Bij het vasthouden van water speelt grondwater een cruciale rol. Leemgrond heeft vaak een hogere grondwaterspiegel in vergelijking met zandgrond. Dit zorgt ervoor dat het wortelsysteem van de planten in staat is om dieper te reiken en toegang te krijgen tot het grondwater tijdens droogte.

Drainage

Hoewel leemgrond goed water kan vasthouden, kan dit ook een nadeel zijn als het gaat om drainage. Vanwege de fijne textuur kan water minder snel infiltreren in de grond, wat kan leiden tot stagnerend water aan de oppervlakte. Dit kan problemen veroorzaken voor de waterbeheer in leemgronden, omdat overtollig water niet gemakkelijk kan wegvloeien.

Om dit probleem op te lossen, kan het nodig zijn om extra drainage methodes te implementeren, zoals het graven van greppels of het plaatsen van drainagebuizen. Dit helpt om regenwater effectief naar beneden af te voeren en voorkomt dat het zich ophoopt aan de grondoppervlakte.

Terwijl waterdamp in de atmosfeer indirect invloed kan hebben op het waterbeheer, speelt het in de context van leemgrond en waterbeheer een minder prominente rol. Toch is het belangrijk om deze processen in het achterhoofd te houden, omdat ze van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van water voor planten en gewassen die op leemgrond worden geteeld.

Het belang van bodem gezondheid

Bodemvruchtbaarheid

Bodemvruchtbaarheid is cruciaal voor het ondersteunen van planten- en diereleven. Wormen en andere organismen helpen bij het afbreken van organisch materiaal, waardoor voedingsstoffen vrijkomen die essentieel zijn voor plantgroei. Hierdoor blijft de bodem vruchtbaar en gezond. Een goede voedingsstoftoevoer naar de planten zorgt voor een betere groei en hogere opbrengsten.

In een gezonde bodem vinden we een verscheidenheid aan organismen, zoals bacteriën, schimmels, wormen en insecten. Deze organismen helpen bij het afbreken van dode plantenresten en dierlijk afval, wat resulteert in een humusrijke grond die rijk is aan voedingsstoffen. Organische materialen zoals compost en dierlijke mest kunnen worden toegevoegd om de bodemvruchtbaarheid verder te verbeteren.

Bodem erosie en beheer

Bodemerosie kan een negatief effect hebben op de gezondheid van de bodem. Afzetting van losse grond en sedimenten in waterwegen kan leiden tot verminderde waterkwaliteit en beschadiging van ecosystemen. Bovendien leidt erosie tot vruchtbare grond- en nutriëntenverlies, waardoor gewassen kunnen verhongeren en de algehele bodemkwaliteit achteruitgaat.

Om erosie te voorkomen en bodemgezondheid te bevorderen, kunnen verschillende beheersmaatregelen worden toegepast. Het gebruik van groenbemesting, zoals het inzaaien van gras tussen de gewassen, kan de afvoer van regenwater op de bodem verminderen en bodemberoerte door wind tegen gaan. Het toepassen van mulch, het telen van gewassen met een dicht bebladerd bladerdak, en het gebruik van beschermende buffers rondom kwetsbare ecosystemen zijn andere effectieve strategieën om bodemerosie tegen te gaan en de algehele bodemgezondheid te behouden.

De vorming van leemgrond

Leemgrond ontstaat door de natuurlijke processen waarbij wind en water een belangrijke rol spelen. Deze processen omvatten riviererosie, grondverplaatsing en samenvoeging van verschillende materialen om een mengsel te vormen dat zich op het oppervlak bevindt.

Invloed van wind en water

Wind speelt een cruciale rol bij de vorming van leemgrond doordat het fijnkorrelige deeltjes zoals zand en klei van de ene plaats naar de andere verplaatst. Dit proces wordt ook wel eolische processen genoemd en is verantwoordelijk voor de accumulatie van deze deeltjes in de uiteindelijke samenstelling van leemgrond.

De rol van water bij de vorming van leemgrond is eveneens belangrijk. Rivieren zorgen voor erosie en transport van sedimenten die uiteindelijk een bijdrage leveren aan het mengsel waaruit leemgrond bestaat. Indien rivieren overstromen, kunnen zij sedimenten achterlaten op de flanken, wat leidt tot de vorming van leemgrond in die gebieden.

Gronderosie wordt veroorzaakt door regenval en waterstromen, waardoor fijne deeltjes van hoger gelegen gebieden naar lager gelegen gebieden worden verplaatst. Dit draagt bij aan de accumulatie van verschillende materialen in het mengsel dat leemgrond vormt. Grondverplaatsing zoals aardverschuivingen kan ook leiden tot de verplaatsing van materialen die bijdragen aan de vorming van leemgrond.

Het mengsel van materialen in leemgrond wordt beïnvloed door de lokale geologische en klimatologische omstandigheden. De samenstelling van leemgrond kan variëren, afhankelijk van de aanwezige materialen en de invloed van wind en water in een specifiek gebied. Het is dus belangrijk om te begrijpen hoe deze processen bijdragen aan de vorming van leemgrond om de eigenschappen en het gedrag ervan beter te begrijpen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen leem en klei?

Leem en klei zijn beide bodemsoorten die afkomstig zijn van verweerd gesteente. Het belangrijkste verschil is de korrelgrootte: leem heeft een fijnere textuur en klei heeft een grovere textuur. Klei heeft de neiging om water vast te houden en is minder doorlatend dan leem. Leem heeft als voordeel dat het beter ademend en warmtegeleidend is dan klei.

Hoe maak je leemgrond?

Leemgrond ontstaat door de vermenging van zand, silt en kleideeltjes. Om zelf leemgrond te maken, kunnen de volgende stappen worden gevolgd:

 1. Verzamel de benodigde materialen: zand, silt en klei.
 2. Meng de materialen in de juiste verhoudingen, meestal bestaat leemgrond uit 40% zand, 40% silt en 20% klei.
 3. Voeg water toe en meng het mengsel goed door elkaar zodat het een vochtige en stevige massa wordt.
 4. Laat de leemgrond opdrogen en hard worden.

Waar kan ik leem kopen?

Leem is een grondstof die op meerdere plaatsen te krijgen is. Het kan worden gekocht bij bouwmarkten, groothandels, natuurvoedingswinkels en gespecialiseerde leveranciers van ecologische bouwmaterialen. Daarnaast kan het soms ook rechtstreeks vanaf de bron worden verkregen, zoals bij leemgroeves of bouwprojecten waar leem wordt afgegraven.

Wat zijn de kenmerken van zandleemgrond?

Zandleemgrond is een veelvoorkomende grondsoort die vooral in landbouwgebieden voorkomt. De kenmerken van zandleemgrond zijn:

 • Een gemiddelde korrelgrootte die tussen zand en leem in zit.
 • Een goede vochthuishouding door het vermogen om water vast te houden en af te voeren.
 • Een relatief goede bodemvruchtbaarheid door de combinatie van mineralen die in leem aanwezig zijn en de goede bewerkbaarheid van zand.
 • Goede drainerende eigenschappen waardoor de grond minder snel onder water staat.

Is leemgrond vruchtbaar?

Leemgrond heeft doorgaans een goede vruchtbaarheid vanwege de rijke voedingsstoffen en het vochtvasthoudende vermogen. Dit zorgt voor ideale omstandigheden voor planten en gewassen om te groeien en bloeien. Leemgrond kan echter wel compact en zwaar zijn, waardoor het moeilijker kan zijn om te bewerken dan andere grondsoorten.

Geschreven door

Erick

Ik ben een echt buitenmens en doe niets liever dan heerlijk in de tuin bezig zijn. Daarnaast is schrijven een grote hobby van mij. Deze twee kan ik perfect combineren door middel van deze blog. Op deze manier probeer ik mijn kennis en enthousiasme over tuinieren over te kunnen brengen op anderen.

Meer over

Lees ook onze andere artikelen